YANGIN SİGORTALARININ KONUSU

Yangın sigortası poliçesi ile " Binalar ( aksine sözleşme yoksa bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük vb. bina üzerindeki her çeşit sabit tesisat, asansörler, yürüyen merdivenler,paratoner, anten vb. poliçe kapsamına dahil olup, temeller bahçe ve istinad duvarları, teras, rıhtım, bina dışındaki heykeller, havuz ve sarnıç gibi şeyler ancak poliçe üzerinde belirtilmek kaydıyla poliçe kapsamına dahil edilebilir.)

Eşyalar, Muhteviyatlar, Demirbaşlar, Makine ve tesisatlar, Mal sahibine ve komşulara karşı (doğal afetler hariç ) poliçede yazılı teminatlardan kaynaklanan mali sorumluluklar, teminat kapsamına alınmaktadır.

1.1. Taşınmaz Mallar: Poliçeye aksi yazılmadıkça , aşağıdaki yazılı değerler sigorta kapsamı içindedir:

Esas yapı içinde olsun olmasın hamam, mutfak, çamaşırlık ve ahır, garaj, ser, hangar gibi müştemilat, esas yapıdan ayrı müştemilat ile binaların dışında yapılmış ve tamamlayıcı sayılan her çeşit kabartmalar, süsler, kaplamalar, yağmurluklar, panjur ve markizler, bayrak direkleri, bina sahibine ait olan tabelalar, reklamlar, binaların sabit dolap , büfe ve aynaları , gömme para kasaları, sabit dekorlar, makine ve edevatın montaj temelleri ile yıldırım siperi, sabit elektrik aydınlatma tesisleri ve başka ısıtma, soğutma ve havalandırma vb, su , banyo, vestiyer tesisleri, Sigortalı tarafından istenip poliçede belirtilmedikçe, temeller ve istinat duvarları, her nevi sarnıçlar, havuzlar, kanal ve çukurlar ile bahçe avlu ve çevre duvarları sigorta bedeli dışındadır.

1.2. Taşınır Mallar: Poliçede aksine koşul yoksa, sigortaya yalnız sigortalıya ait mallar ile kendisi ile ikamet eden aile fertleri ve yanında çalıştırdıkları kişilere ait değerler girer.

Sigortalı değerler , türleri itibariyle madde ve gruplara ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birine dahil olan Sigortalı değerlerin hepsi için tek bir sigorta bedeli tayin edilmiş ise bu bedelle ilgili tarif içine giren her şey, poliçede özellikle belirtilmiş olsun olmasın sigorta kapsamı içindedir.

 

2. YANGIN SİGORTALARININ TEMİNAT KAPSAMIYangın, Yıldırım, İnfilak ve yangın ve/veya infilak sonucu meydana gelen duman buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ile yangının söndürülmesi esnasında sigortalı mallarda meydana gelecek zararlar ve kurtarma masrafları teminat kapsamınadır. 

 

3. EK TEMİNATLAR

Aşağıdaki teminatlar isteğe bağlı olarak ve "Tarife Ve Uygulama Esasları" kitapçığında belirtilen ek primler karşılığında teminata dahil edilebilmektedir.

 

3.1. Deprem Ve Yanardağ Püskürmeleri Teminatı

 1. Teminat Kapsamı : Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ; Deprem ve Yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarları teminat kapsamındadır.

 2. Teminat kapsamı dışında kalan haller : Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri aksine; Deprem ve Yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın ve infilak sonucu meydana gelen durumlarda sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar teminat kapsamı dışındadır.

 

3.2. Sel Ve Su Baskını Teminatı

 1. Teminat Kapsamı : Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ; Sigorta konusu riziko civarındaki nehir, ırmak, çay, dere, ve kanalların taşması, denizlerin mutad gelgit olayları dışında kabarması, olağanüstü yağışlar sebebiyle meydana gelen sel veya su baskını sonucu rizikoyu dışarıdan etkileyen suların doğrudan sebep olacağı zararlar teminat kapsamındadır.

 2. Teminat kapsamı dışında kalan haller : Bina içindeki veya dışındaki su borularının patlaması, su depolarının patlaması veya taşması, kalorifer tesisatının patlaması, yağmur derelerinin ve oluklarının taşması, sel veya su baskını sonucu dahi olsa yer kayması, fosseptik çukurundan geri tepen pis suların meydana getireceği zararlar teminat kapsamı dışındadır.

 

3.3. Dahili Su Teminatı

 1. Teminat Kapsamı : Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ; Sigorta konusu bina içindeki su, depo ve sarnıçlarının, su borularının, kalorifer kazan, radyatör ve borularının, temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması , Yağmur sularının, kar veya buzlarının erimesi sonucu meydana gelen suların çatı ve saçaktan sızması, su olukları ve yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren sular, Donma sonucu tesisatta veya tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zararlara yol açan tesisatın tamiri nedeniyle duvarın açılması, kapanması için yapılan masraflar, Açık unutulan ve/veya suların akmaması nedeniyle kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşması, Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis sular nedeniyle meydana gelen zararlar teminat kapsamındadır.

 2. Teminat kapsamı dışında kalan haller : Donma sonucu dışında tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen bozulma, aşınma, eskime vb. zararlar, baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan içeri giren suların sebep olacağı zararlar, kar veya buzların temizlenmesi nedeniyle meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır.

 

3.4. Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler Ve Terör Teminatı

 1. Teminat Kapsamı : Yangına sebebiyet vermiş olsun olmasın; grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler ile bu olaylarla ilgili olmaksızın sigortalının usul ve füruu dışındaki herhangi bir kimsenin kötü niyetli hareketleri veya terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotaj ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar teminat kapsamı içindedir.

 2. Teminat kapsamı dışında kalan haller : Teminat kapsamındaki olaylar sırasında olsa dahi, üretim düşmesi, sigortalı şeylerin kirlenmesi, paslanması, çürümesi, kalite kaybı gidi dolaylı zararlar, sigortalı veya sigortalının eylemlerinden sorumlu olduğu kimseler tarafından meydana gelen zararlar, hırsızlığa teşebbüs veya hırsızlığın yapılması sırasında meydana gelen veya bu eylemlere katılanların neden olduğu zararlar teminat kapsamı dışındadır.

 

3.5. Fırtına Teminatı: 10 metre yükseklikte, hızı saniyede 17,1 metre ve 7 bofor dan fazla esen rüzgarlar Fırtına olarak adlandırılır.

 1. Teminat Kapsamı : Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ; Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın fırtına sonucu veya fırtına esnasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin sigortalı kıymetlere çarpması sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamındadır.

 2. Teminat kapsamı dışında kalan haller : Bina dışındaki her çeşit reklam, ışık panoları, tente ve güneşlikler, radyo ve televizyon antenleri ile açıktaki emtia, tarladaki ekinler ve dikili ağaçlarda meydana gelecek zararlar teminat kapsamı dışındadır.

 

3.6. Kara Taşıtları Çarpması Teminatı Teminat Kapsamı : Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ; Motorlu ve motorsuz kara taşıtlarının sigortalı kıymetlere çarpması sonucu doğrudan meydana gelen gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamındadır.

 1. Teminat kapsamı dışında kalan haller : Sigortalı, sigortalının eylemlerinden sorumlu olduğu kimseler tarafından kullanılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışındadır.

 

3.7. Deniz Taşıtları Çarpması Teminatı

 1. Teminat Kapsamı : Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ; Motorlu ve motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı kıymetlere çarpması sonucu doğrudan meydana gelen gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamındadır.

 2. Teminat kapsamı dışında kalan haller : Sigortalı, sigortalının usul ve fürum ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu olduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışındadır.

 

3.8. Hava Taşıtları Çarpması Teminatı

 1. Teminat Kapsamı : Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması, düşmesi ile bunlardan parça veya cisim düşmesi sonucu sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelen gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamındadır.

 2. Teminat kapsamı dışında kalan haller : Sigortalı, sigortalının usul ve fürum ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu olduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışındadır.

 

3.9. Yer Kayması Teminatı

 1. Teminat Kapsamı : Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ; Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa ve civarında meydana gelecek yer kayması veya toprak çökmesi sonucu, sigortalı kıymetlere gelecek zararlar ile sel veya su baskının nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminat kapsamındadır.

 2. Teminat kapsamı dışında kalan haller : Deprem nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden kaynaklanan zararlar teminat kapsamı dışındadır. Ek sözleşme ile teminat kapsamına alınacak haller: Sigortalı bina çevresinde yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar aksine sözleşme yok ise teminat kapsamı dışındadır.

 

3.10. Duman Teminatı

 1. Teminat Kapsamı : Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ; Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma veya pişirme cihazlarının ani, istek dışı veya kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan duman sonucu, sigortalı kıymetlerde doğrudan meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat kapsamındadır.

 2. Teminat kapsamı dışında kalan haller : Ocak ve şöminelerden çıkan dumanların sebep olduğu zararlar, binanın dış kısımlarında ve açıktaki şeylerde meydana gelen duman zararları teminat kapsamı dışındadır.

 

3.11. Kar Ağırlığı Teminatı

 1. Teminat Kapsamı : Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ; Kar yağışından sonra çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina içindeki kıymetlerde doğrudan meydana gelecek ziya ve hasarlar ile kar ağırlığının etkisiyle çatıda meydana gelen hasar dolayısıyla bina içindeki kıymetlerde kar, dolu veya yağmur nedeniyle meydana gelecek ıslanma hasarları teminat kapsamındadır.

 2. Teminat kapsamı dışında kalan haller : Çatı üzerindeki kar ağırlığının etkisiyle hasar olmaksızın, karın, dolunun, yağmurun veya eriyen karın bina içine sızması nedeniyle meydana gelen hasarlar, açıktaki şeylerde meydana gelecek zararlar teminat kapsamı dışındadır. Çatısı ½ den fazla cam olan binalar, bina dışındaki reklam panoları, tente ve güneşlikler, antenler teminat kapsamı dışındadır.

 

3.12. Enkaz Kaldırma Teminatı

 1. Teminat Kapsamı : Yangın ve yangın poliçesiyle teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi sonucu meydana gelecek enkazın kaldırılması, taşınması nedeniyle yapılan masraflar teminat kapsamındadır. Bu teminat için azami bedel, yangın teminatı için geçerli olan toplam sigorta bedelinin %4'ü olarak tespit edilmektedir.

 

3.13. Kar Kaybı- İş Durması Teminatı

 1. Teminat Kapsamı : Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı işletmenin üretim yapamaması, cirosunda meydana gelen düşüşler sonucu brüt karda meydana gelen azalmalar teminat kapsamındadır.

 

3.14. Yangın Mali Sorumluluk Teminatı

 1. Komşuluk Mali Sorumluluk: Doğal afetler dışındaki risklerin gerçekleşmesi ve bu nedenle komşu bina veya mallarını etkilemesi sonucu, komşu bina ve mallarında meydana gelecek zararlar teminat kapsamındadır.

 2. Kiracı Mali Sorumluluk: Kiracı veya kullananın doğal afetler dışındaki risklerin gerçekleşmesi sonucu binaya verebilecekleri zararlar teminat kapsamındadır. Mal Sahibinin Kiracıya karşı Sorumluluğu: Kiralanan bina sebebiyle doğal afetler dışındaki diğer risklerden kaynaklanan hukuki sorumluluk teminat kapsamındadır.

 

3.15. Kira Kaybı Teminatı

 1. Kiracının Kira Kaybı: Rizikonun gerçekleşmesi sonucunda sigortalı binanın oturulamaz hale gelmesiyle peşin ödenmiş kiranın, gün esasıyla işlenmemiş süreye isabet eden kısmından yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucu yoksun kalınan kira kaybı teminat kapsamındadır. Ödenecek tazminat; hasarın gerçekleştiği tarih ile kirası peşin ödenmiş sürenin sona erdiği tarih arasındaki devreye gün hesabı ile isabet eden kira bedeli tutarıdır.

 2. Malik veya Hak Sahibinin Kira Kaybı: Malikin, kiralanan veya kullanılan binadan beklediği kiranın bir seneyi geçmemek üzere hasar tarihinde kirada bulunan kısımlarının onarımı veya yeniden inşası için tespit edilecek süreye isabet eden kira bedeli teminat kapsamındadır. Ödenecek tazminat; hasarın gerçekleştiği tarihte kirada veya kullanımda olan kısımların 1 seneyi geçmemek üzere tamiri veya yeniden inşası için tespit edilecek müddete isabet eden kira bedeli tutarıdır.

 

4. TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDA KALAN RİSKLER

Aşağıdaki durumlar teminat kapsamı dışındadır.

 1. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmiş olsun-olamasın) , iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler sebebiyle meydana gelen kayıp ve hasarlar,
 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması (yanma; kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "fıssıon" anlamındadır.) sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati önlemlerin sebep olduğu bütün kayıp ve hasarlar,

 3. Kamu otoritesi tarafından sigortalı mal üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün kayıp ve hasarlar,

 4. Yangın çıkarmaksızın sigortalı şeylerin kendi ayıplarından veya kızışmalarından veya fermantasyonundan veyahut maddenin bünyesinde meydana gelen değişiklikler veya kavrulmalar yüzünden uğradıkları kayıp ve hasarlar,

 5. Yangın çıkarmaksızın sigortalı şeylerin, işlenmek için veya başka yararlı bir amaçla ateşe veya sıcaklığa tutulmasından; ocak veya ateş bulunan bir yere düşmesinden; alev almaksızın kavrulma veya yanmasından; ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara vb. ile temasından doğan hasarlar,

 6. Yangın çıkarmaksızın elektrikle çalışan her türlü motor, elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektriğe bağlı bulundukları sırada; bu yüzden kısa devre, topraklanma, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma gibi nedenlerle meydana gelebilecek hasarlar,

 7. Alçak basınç sebebiyle; çökme, yırtılma, de formasyon ile mekanik olaylar nedeniyle cihaz motorlarında meydana gelebilecek bütün hasarlar, teminat kapsamı dışındadır.